Swan, Xi'an, Shaanxi.  

Ming, Shanghai.  

Suzhou River, Shanghai.  

Girl in the Mist, Xi’an, Shaanxi.  

Yu, Shanghai.  

Grandma’s Table, Shanghai.  

Morning Climber, Guiyang, Guizhou.  

Jiong, Shanghai.   

Winter Trees, Shanghai.  

Pink Scooter, Chengdu, Sichuan.   

Tree, Xi’an, Shaanxi Province.  

Wu, Shanghai.   

Man and Ocean, Qingdao, Shandong.  

Sugar Candy Stick, Chongqing.  

Riverside Park, Wuhan, Hubei.  

Yu And Li, Shanghai.   

Xinjiang Pears, Shanghai.  

“Love Life, Work Safe,” Guilin.  

After Cupping, Wuzhen, Zhejiang.  

Fay, Shanghai.  

Boiling Pot, Chongqing.  

Mount Huang, Anhui.  

Slippers, Hongcun, Anhui Province.  

Tingwei, Shanghai.  

Cable Car, Chongqing.  

Half Moon Pond, Hongcun, Anhui.  

Towels, Shanghai.  

Zhehao, Shanghai.  

Love Boat, Guiyang, Guizhou.  

Living Room, Hongcun, Anhui.  

Ticket Booth, Wuhan, Hubei.  

Ying, Shanghai.  

Maze, Xiamen, Fujian Province.  

Chinese Opera, Wuhan, Hubei.  

Kirin Cave, Guiyang, Guizhou.  

Lily, Shanghai.  

Mah Jongg Players, Chongqing.  

Street View, Taiyuan, Shanxi.  

Pigeon Cages, Taiyuan, Shanxi.  

Bai, Guilin, Guangxi Province.  

Pomegranate, Shanghai.  

Foam Collector, Shaoxing, Zhejiang   

Yi, Beijing.  

Tiled Wall, Xiamen, Fujian Province  

Chen And Li, Shanghai.   

Noodle Soup, Xi’an, Shaanxi.  

Ferry Station, Wuhan, Hubei.  

Hair, Shanghai.   

Entrance, Pingyao, Shanxi.  

Floor Plan, Shanghai.   

Sanpao, Hangzhou, Zhejiang.  

Fountain, Xi’an, Shaanxi Province.  

“We Are Here Just For You” (Red).  

“We Are Here Just For You” (White).  

Golden Gate, Chengdu, Sichuan.