Swan, Xi'an, Shaanxi.  

Ming, Shanghai.  

Suzhou River, Shanghai.  

Street View, Taiyuan, Shanxi.  

Yu, Shanghai.  

Grandma’s Table, Shanghai.  

Pink Scooter, Chengdu, Sichuan.   

Wu, Shanghai.   

Man and Ocean, Qingdao, Shandong.  

Jiong, Shanghai.   

Sugar Candy Stick, Chongqing.  

Kirin Cave, Guiyang, Guizhou.  

Yu And Li, Shanghai.   

Xinjiang Pears, Shanghai.  

Mount Huang, Anhui.  

Tingwei, Shanghai.  

Cable Car, Chongqing.  

Lily, Shanghai.  

Boiling Pot, Chongqing.  

Zhehao, Shanghai.  

Love Boat, Guiyang, Guizhou.  

Mah Jongg Players, Chongqing.  

Ticket Booth, Wuhan, Hubei.  

Ying, Shanghai.  

“We Are Here Just For You” (Red).  

Hair, Shanghai.   

Foam Collector, Shaoxing, Zhejiang   

Chen And Li, Shanghai.   

Floor Plan, Shanghai.   

Half Moon Pond, Hongcun, Anhui.  

Sanpao, Hangzhou, Zhejiang.  

Entrance, Pingyao, Shanxi.  

Spring Festival, Chongqing.  

Golden Gate, Chengdu, Sichuan.